PESDMC2FD5VB PESDSC2FD5VB PESDUC2FD5VB-ESD二极管

发布时间:

2023-07-04 10:54

0元免费拿样!

                                            欢迎来到Coretk! 如遇EMC器件选型、EMC设计、EMC整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒满意回复

Part Number VRWM VBR IPP VC CJ Package
PESDNC2FD3V3B 3.3 4.5 5 10.5 12 DFN1006-2L
PESDNC2FD3V3BA 3.3 4 10 10.5 21 DFN1006-2L
PESDNC2FD3V3BS 3.3 4.5 5 10.5 9.5 DFN1006-2L
PESDNC2FD3V3U  3.3 4 5 8.8 50 DFN1006-2L
PESDNC2FD4V2B 4.5 4.7 25 12 70 DFN1006-2L
 PESDNC2FD4V5B 4.5 4.7 9 9 20 DFN1006-2L
PESDNC2FD5VB 5 5.6 5.5 9.5 20 DFN1006-2L
PESDNC2FD5VBH 5 5.5 10 10 35 DFN1006-2L
PESDNC2FD5VBS 5 5.6 5.5 9.5 15 DFN1006-2L
PESDNC2FD5VU  5 6 5 11 40 DFN1006-2L
PESDNC2FD8VBA 8 8.5 8 18 21 DFN1006-2L
PESDNC2FD7VB 7 7.5 8 18 21 DFN1006-2L
PESDNC2FD7VU 7 7.5 8 15 40 DFN1006-2L
PESDNC2FD7VBL 7 7.2 5 15 20 DFN1006-2L
PESDNC2FD8VB 8 8.5 2 16 15 DFN1006-2L
PESDNC2FD12VU 12 13.5 1 18.4 20 DFN1006-2L
PESDNC2FD12VB 12 14 4 23 13 DFN1006-2L
PESDNC2FD12VBH 12 14.5 10 29 35 DFN1006-2L
PESDNC2FD18VB 18 19 5 29 22 DFN1006-2L
PESDNC2FD24VB 24 25 6 60 20 DFN1006-2L
PESDNC2FD30VB 30 31 5 50 18 DFN1006-2L
PESDNC2FD36VB 36 37 6 75 20 DFN1006-2L
PESDNC2XD3V3B 3.3 5.5 6 10 20 DFN0603
PESDNC2XD3V3BF 3.3 4 9 10.2 19 DFN0603
PESDNC2XD3V3U 3.3 5 6 11.5 39 DFN0603
PESDNC2XD4V5B 4.5 4.7 8 9 20 DFN0603
PESDNC2XD5VB 5 5.6 5 9.5 15 DFN0603
PESDNC2XD5VU 5 6 5 14 29.5 DFN0603
PESDNC2XD5V5B 5.5 6 5 10 22 DFN0603
PESDNC2XD7VB 7 7.5 6 21 15 DFN0603
PESDNC9D3V3U 3.3 5 7 9.5 50 DFN0603
PESDNC9D5VB 5 5.6 5 15 15 SOD923
PESDMC2FD5VB 5 8 4 11 0.5 DFN1006-2L
PESDLC2FD3V3BH 3.3 4.5 8 20 0.8 DFN1006-2L
PESDMC2FD5VBHF 5 7 8.5 12 1 DFN1006-2L
PESDSC2FD5VB 5 5.6 5 21 0.45 DFN1006-2L
PESDUC2FD5VBA 5 5.6 4.5 22 0.45 DFN1006-2L
PESDMC2XD5VB 5 8 4 12 0.5 DFN0603-2L
PESDUC5D5VB 5 5.6 5 20 0.4 SOD523
PESDWC2FD5VB 5 5.6 5 15 3 DFN1006-2L
PESDWC2XD5VB 5 5.6 5 15 6 DFN0603-2L
PESDLC2FD5VU 5 5.5 8 12 0.75 DFN1006-2L
PESDSC2F5VB 5 5.6 5 21 0.45 DFN1006-2L
PESDUC2FFD5VBA 5 5.6 4.5 22 0.45 DFN1006-2L
PESDUC2FD5VB 5 5.6 5 21 0.5 DFN1006-2L
PESDUC2FD5VB2 5 5.6 5.6 23 0.3 DFN1006-2L
PESDUC2FD3V3B 3.3 4.8 3 19 0.35 DFN1006-2L
PESDMC2XD5VB 5 8 4 12 0.5 DFN0603-2L

推荐新闻